ETHYLENE OXIDE INDICATOR

توضیحات اندیکاتور اتیلن اکساید (ETO)

اندیکاتور اتیلن اکساید به منظور حصول اطمینان مبنی بر موفقیت چرخه استریل اتیلن اکساید ( ETO ) استفاده می شود. جوهر نشانه گر مبنی بر آب و غیر سمی می باشد.

مشخصات اندیکاتور اتیلن اکساید (ETO)

  • مطابق با استاندارد ISO11140-1
  • بسته بندی : 250 عدد در هر بسته
  • تغییر رنگ واضح و دقیق